MODERASI BERAGAMA (ALIANSI PERSPEKTIFTAFSIR SUFISTIK)

Syarif Syarif Syarif

Abstract


Judul penelitian ini adalah berusaha mempelajari dan menjelaskan aspek-aspek pemikiran dalam tafsir tentang hal yang berhubungan dengan moderasi beragama aliansi perspektif sufistik.

Moderasi beragama tidak terlepas dari Revolusi shalat yang ditulis oleh Ibnu Arabi, yang menjelaskan bagaimana perkembangan shalat, azan, kiblat, gerakan shalat, kondisi shalat dan lain-lainnya secara komprehensif dengan latar belakang ilmu yang lebih kental ke arah kajian filsafat-tasawuf sehingga membuka rahasia yang terkandung di dalam pokok-pokok kajian tersebut, akan tetapi tidak mengabaikan syariat sebagaimana yang dituduhkan oleh kebanyakan tokoh, yang mengatakan tasawuf mengabaikan syariat.

Al-Ghazali melihat bahwa kehidupan ideal dalam mengaktualisasikan ajaran Islam adalah dengan jalan pertengahan, seimbang dan adil atau proporsional antara dunia dan akhirat, antara rohani dan jasmani dan antara materi dan spiritual.

At-thabari menjelaskan umat Islam yang wasathiyah adalah “Umat Islam adalah umat moderat, karena mereka berada pada posisi tengah dalam semua agama, mereka bukanlah kelompok yang ekstrem dan berlebihan seperti sikap ekstremnya nashrani dengan ajaran kerahibannya yang menolak dunia dan kodratnya sebagai manusia. Umat Islam juga bukan seperti bebasnya dan lalainya kaum yahudi yang mengganti kitab-kitab Allah, membunuh para Nabi, mendustai Tuhan dan kafir  pada-Nya. Akan tetapi umat Islam adalah umat pertengahan dan seimbang dalam agama, maka karena inilah Allah menamakan mereka dengan umat moderat”

Ibnu Katsir menjelaskan wasathan/moderat maksudnya paling baik dan paling berkualitas

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa Allah swt menginginkan umat Islam menjadi umat yang moderat, paling adil dan paling cerdas. Bahwa umat Islam harus menjadi umat yang selalu pada posisi pertengahan dan moderat tidak pada posisi ekstrem atau berlebihan”.

Pada bagian akhir ini dikemukakan kesimpulan sebagai temuan penelitian ini, yaitu hasil temuan penelitian ini menunjukkan, bahwa di dalam tafsir sufistik, menafsir ayat-ayat yang berhubungan dengan aliansi perspektif sufistik moderasi beragama, secara sangat inklusif.

 


Keywords


Moderasi Beragama, Tafsir sufistik

Full Text:

PDF

References


Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumiddin, Kairo: Al-Maktabah A-taufiqiyah, 2003

Abu Ishaq As-Syatibi, Al-Muwafaqat fii Ushul As-Syariah, Kairo: al- maktabah at-taufiqiyah, 2003

Ali Muhammad As-Shalabiy, Al-Wasathiyah fil Qur’an Al-Karim, Kairo: Mu’assasah Iqra’ Linasyri watauzi wattarjamah, 2007

Hasan Al-Banna’, Majmu’ah Ar-Rsail, Kairo: Daar At-tauzi’ wa An-Nasyr AlIslamiy, 1992

Ibnu Jarir At-Thabari, Tafsir At-Thabari, Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, 2004

Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-adzim, Beirut: Daar Al-Fikri, 1994)

Ibnu Taimiyah, Majmu’ah Al-Fatawa Li Syaikhil Islam Ahmad bin Taimiyah,Al-Manshurah: Daar Al-Wafa, cet-3, 2005)

Isham Talimah, Al-Qardhawi Faqihan, Kairo: Daar At-Tauzi wa An-Nasyr AlIslamiy, 2000

Mahmud Syaltuth, Al-Islam Akidah wa Syari’ah, Kairo: Daar As-Syuruq, cet. ke-18, 2001

Muhammad Abu Zahrah, Zahrah At-Tafasir, Daar Al-Fikr Al-Arabiy, 2000

Muhammad Al-Khair Abdul Qadir, Ittijahaat Haditsah fi Al-Fikr Al-Almani,Khurtum: Ad-Daar As-Sudaniyah Lil Kutub, 1999

Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Quthubi, Al-Jami’ Li Ahkam Al-Quran (Tafsir Al-Qurthubi), Kairo: Maktabah Al-Iman, tt

Umar Abdul Karim Sa’dawi, Qadhaya Al-mar’ah fi Fiqh Al-Qardhawi, Ghiza: Qathrun An-nada, 2006

Yusuf Al-Qardhawi, Fiqh Al-Wasathiyah Wa at-tajdid, Ma’lim Wamanaraat,Doha: Markaz Al-Qardhawi Lilwashathiyah Al-Islamiyah wa At-Tajdid, 2009

al-Mubarak, Syaikh Shafiyyur, Tafsir Ibnu Katsir, terj. Abu Ihsan al-Atsari, ShahiTafsir Ibnu Katsir, Cet. I; Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2011

Wahyudin Darmalaksana, Dekan, Kolom Pimpinan / Oleh Redaksi / 28 Agustus 2019 Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Bandung
DOI: https://doi.org/10.24260/jhjd.v15i2.2076

DOI (PDF): https://doi.org/10.24260/jhjd.v15i2.2076.g1018

Article Metrics

Abstract view : 111 times
PDF - 56 times

Article Metrics

Abstract view : 111 times
PDF - 56 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Dakwah

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
Al-Hikmah by http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alhikmah is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.