NILAI BUDI DAN KEISLAMAN DALAM PANTUN MELAYU PONTIANAK

Autor(s): Abdurahraman Abror
DOI: 10.24260/khatulistiwa.v1i2.190

Abstract

This writing discusses the local wisdom of the Malay community of Pontianak found in pantun (Malay traditional poetry). As an original literature of the Malay community, pantun not only serves as an artistic expression but it also contains glorious values. The writer thinks that pantun serves as a medium of transition of values from one generation to the next. There are various values found in the pantun of the Pontianak community such as belief, relationship between fellow humans, and relationship between humans and environment.

Full Text:

PDF

References

Alisjahbana, S. Takdir, Values as Integrating Forces, Kuala Lumpur, Unuversity Malaya Press, 1974.

Amin, Ahmad. Etika (Ilmu Akhlak), KH. Farid Ma’rif (terj). Jakarta, Nulan Bintang, 1983. cet. Ke-3.

Ardani. Al-Qur’an dan Sufisme Mangkunegara IV (Studi Serat-Serat Piwulung), Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf. 1995.

Arnold, T.W. The Preaching of Islam. A History of the Propagation of the Muslim Faith. Lahore, SH. Muhammad Asra, 1968.

Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Cet. Ke-3 Bandung, Mizan, 1995.

Chaplin C.P., Kamus Lengkap Psikologi, Kartini Kartono (terj.) Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1089. cet. Ke-3.

Daud, Mustafa Haji. Budi Bahasa Dalam Tamadun Islam, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994.

Efendy, Tenas. Pantun Sebagai Media Dakwah dan Tunjuk Ajar Melayu, Kuala Lumpur, University Malaya, t.th.

Ensiklopedi Indonesia, 1 (a), Jakarta, Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1980.

Gazalba, Sidi. Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi dan Sosiografi, Jakarta, Bulan-Bintang, 1989.

Hamka, Falsafah Hidup, Jakarta, Wijaya, 1954.

Hanifah, 1970: 24-26

Hasim bin Musa, Falsafah Bahasa Melayu Beberapa Aspek Kajian, Kuala Lumpur, University Malaya, 1994.

Hugo F. Reading. Kamus Ilmu-Ilmu Sosial, Sahat Simamora (terj.) Jakarta, Rajawali, 1986.

Ibrahim, Bustami. Budi dalam Kehidupan Diri dan Masyarakat, Medan, Pustaka Indonesia, 1960.

Kadir, Wan Abdul. Tradisi dan Perubahan Norma dan Nilai di Kalangan Orang-Orang Melayu, Kuala Lumpur, Masfani Enterprise, 2000.

Kling, Zainal. “Kebudayaan Melayu: Satu Penelitian Etnometodologi’, dalam Wan Abdul Kasdir dan Zainal Abidin Borhan, (ed.), Fenomenologi 2, Kuala Lumpur, Siri Penerbitan Jabatan Pengajian Melayu Bilangan II, University Malaya, 1993.

Latief, Sanusi. Gerakan Kaum Tua di Minangkabau. Disertasi P.h.D. pada IAIN Jakarta Program Pascasarjana tahun 1988, tidak diterbitkan.

Moenawar Chalil, 1996: 249,

Mujib, Abdul. Fitrah dan Kepribadian Islam, Sebuah Pendekatan Psikologis, Jakarta, Darul Falah,1999.

Murodi. Gerakan Perang Paderi di Sumatera Barat, Jakarta, Logos, 1999.

Nasution, Harun. Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan, Jakarta, Yayasan Penerbitan Universitas Indonesia, 1977.

Navis, A.A. Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau, Jakarta, PT. Grafiti Press,1984.

Rahman, Abdul Hj. Abdullah, Pemikiran Islam di Malaysia, Sejarah dan Aliran, Jakarta, Gema Insani Press, 1997.

Rahman, Jalaluddin. Konsep Perbuatan Manusia Menurut Al-Qur’an; Suatu Kajian Tafsir Tematik, Jakarta, Bulan Bintang, 1992.

Salleh, Muhammad Haji & Bazrul bin Bahaman, Sejarah Kritis Asal-Usul Estetika Pantun Nusantara (Draf Awal Untuk Penerbitan Buku), t. th.

Selat, Norazit & Abidin, Zainal Borhan, “Pantun Budi: Satu Analisis Nilai”, dalam Wan Abdul Kadir Yusoff, (peny.) Pantun Manifestasi Minda Masyarakat, Kuala Lumpur, Akademi Pengajian Melayu, University Malaya, 1996.

Selat, Norazit. “Adat: Antara Tradisi dan Kemodernan” dalam Norazit Selat, et.al., (ed). Meniti Zaman Masyarakat Melayu antara Tradisi & Modern. Kuala Lumpur, Akademi Pengajian Melayu, University Malaya, 1997.

Selat, Norazit. Konsep Asas Antropologi, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989.

Selat, Norazit. Renungan, Kuala Lumpur, Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.,1978.

Shihab, Quraish. M. Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudu’I Atas Berbagai Persoalan Umum, Bandung: Mizan, 1996.

Siddik, Abdullah. Pengantar Undang-Undang Adat di Malaysia, Kuala Lumpur, University Malaya, 1975.

Sidin, H.M. Asal Usul Adat Resam Melayu, Kuala Lumpur, Pustaka antara, 1964.

Suryadipura. R, Parjana. Alam Pikiran, Bandung, Sumur Bandung, 1964. cet. Ke-3.

Sutrisno. Mudji FX. Manusia Alam Pijar-Pijar Kekayaan Dimensinya, Yogyakarta, Kaniusius, 1993.

Trihanggoro, Wisnu. “Penilaian Terhadap Kebudayaan” dalam Johanes Mardimin (ed) Jangan Tangisi Tradisi, Yogyakarta, Kanisius, 1994.

Zubeirsyah Mohd. Hasyim, 1997: 80)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.