Pemikiran Maharaja Imam Kerajaan Sambas Haji Mohamad Basioeni Imran Tentang Kemunduran dan Perbedaan Pendapat Umat Islam

Zulkifli Abdillah

Abstract


Dalam berbagai tulisan disebutkan bahwa Maharaja Imam Kerajaan Sambas Haji Mohamad Basioeni Imran adalah seorang pembaru Islam. Beberapa kajian telah dilakukan untuk menunjukkan hal tersebut seperti kajian terhadap pemikiran pendidikan, pemikiran fikih dan pemikiran tafsirnya. Namun beberapa kajian itu belum mampu menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana pembaruan yang digagas oleh Basioeni Imran. Tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana pemikiran pembaruan Islam Basioeni Imran. Kajian menggunakan metode sejarah dengan sumber-sumber primer karya Basioeni Imran ini berupaya menunjukkan latar belakang sosio-kultural dan pemikiran pembaruan yang digagas oleh Basioeni Imran. Menurut Basioeni Imran, faktor utama penyebab mundurnya umat Islam adalah perbedaan pendapat yang berubah menjadi perselisihan dan perpecahan umat. Termasuk penyebab perpecahan itu adalah sikap taklid dan anggapan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Jalan keluar dari masalah tersebut adalah memberikan pemahaman dan membuka cakrawala berpikir umat bahwa perbedaan pendapat adalah kenicayaan yang terjadi sejak masa Rasulullah hingga pada masa lahirnya para ulama mujtahid atau para imam mazhab. Jika ulama dan umat dapat menerima perbedaan pendapat sebagai sebuah rahmat, maka upaya selanjutnya adalah membuka kembali peluang setiap orang yang memenuhi persyaratan untuk berijtihad. Dengan demikian akan terjadi dinamika dalam masyarakat, ilmu pengetahuan berkembang sebagaimana terjadi pada masa-masa keemasan Islam. 

Keywords


Maharaja Imam, Sambas, Kemunduran, Taqlid, Ijtihad

Full Text:

PDF

References


Abdullah, W. M. S. (2006) Basiyuni Imran Maharaja Imam Sambas. Available at: http://ulama-nusantara.blogspot.com (Accessed: 25 September 2013).

Ardhi, G. M. (2001) Muhammad Basioeni Imran 1883-1976 Maharaja Imam Kerajaan Sambas Rekonstruksi Pemikiran Keagamaan dan Politik Kenegaraan. Bandar Sri Begawan.

Hasan, A. (1984) Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup. Bandung: Pustaka.

Imran, M. B. (1916) Tarjamah Durus al-Tarikh al-Syari’ah.

-------. (1918) Bidayah al-Tauhid fi ’Ilm al-Tauhid. Singapura: Mathba’ah al-Ahmadiyah.

-------. (1920) Cahaya Suluh pada Mendirikan Jumat Kurang Dari Pada Empat Puluh. Singapura: Mathba’ah al-Ikhwan.

-------. (1930) ‘No Title’, Al-Manar, pp. 347–349.

-------. (1931) Tazkir Sabil al-Najah fi Tarik al-Shalat. Singapura: Mathba’ah al-Ahmadiyah.

-------. (1933a) Ibanatoe wal inshafoe fil masaailiddiniah wa izalati attafarruqi fiha wal ichtilaaf. Sambas.

-------. (1933b) Pelayaran ke Tanah Jawa. Sambas.

-------. (1933c) Terjemah al-Imam al-Syafi’i. Sambas.

-------. (1938) Husn al-Jawab ’an Itsbat al-Ahillat bi al-Hisab (Molek Jawaban Pada Menstabitkan Awal Bulan dengan Kiraan). Penang: Maktabah al-Zainiyah.

-------. (1943) Kitab al-Janaiz. Tasikmalaya: Galunggung.

Ismail, A. M. (1993) Prihidup Muhammad Basiuni Imran Maharaja Imam Sambas. Pontianak.

Khallaf, A. W. (2000) Perkembangan Sejarah Hukum Islam. Bandung: Pustaka Setia.

Mahrus, E. (2007) Falsafah dan Gerakan Pendidikan Islam Maharaja Imam Sambas Muhammad Basiuni Imran 1885-1976. Pontianak: STAIN Pontianak Press.

Musa, P. (1999) Muhammad Basiuni Imran (1883-1976): Rekonstruksi Pemikiran Maharaja Imam Kesultanan Sambas Kalimantan Barat. IAIN Syarif Hidayatullah.

Nasution, H. (2002) Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Jakarta: UI_Press.

Rahmatullah, M. (2003) Pemikiran Fikih Maharaja Imam Kerajaan Sambas Muhammad Basiuni Imran (1885-1976). Pontianak: Bulan Sabit Press.

Rosyada, D. (1996) Hukum Islam dan Pranata Sosial. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Siregar, H. (2013) ‘Dynamics of Local Islam: Fatwa of Muhammad Basiuni Imran, the Grand Imam of Sambas, on the Friday Prayer Attended by Fewer than Forty People’, Al-Albab-Borneo Journal of Religious Studies (BJRS), 2(2), pp. 187–201. doi: 10.24260/alalbab.v2i2.35.

Sirry, M. A. (1995) Sejarah Fiqih Islam Suatu Pengantar. Surabaya: Risalah Gusti.

Sopyan, Y. (2010) Tarikh Tasyri` Sejarah Pemebentukan Hukum Islam. Depok: Gramata Publishing.
DOI: https://doi.org/10.24260/jhjd.v15i2.2130

DOI (PDF): https://doi.org/10.24260/jhjd.v15i2.2130.g1019

Article Metrics

Abstract view : 272 times
PDF - 846 times

Article Metrics

Abstract view : 272 times
PDF - 846 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Dakwah

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
Al-Hikmah by http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alhikmah is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.